Cài đặt tài khoản là gì?

Cài đặt tài khoản là một loạt các công cụ quản lý tài khoản dành cho Chủ sở hữu tài khoản  và  Chủ sở hữu đội ngũ (có ít quyền hạn hơn).
   

Khi nào tôi cần sử dụng Cài đặt tài khoản?

  • Để quản lý việc tạo và tổ chức Dashboard
  • Để quản lý việc tạo và tổ chức Đội ngũ
  • Để quản lý Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp

Làm cách nào để sử dụng Cài đặt tài khoản?

Truy cập mục Cài đặt tài khoản

Tất cả Chủ sở hữu tài khoản  và Chủ sở hữu đội ngũ (có ít quyền hạn hơn) đều có thể sử dụng công cụ Cài đặt tài khoản của CrowdTangle.  Bạn có thể tìm thấy mục Cài đặt tài khoản ở dưới biểu tượng bánh răng phía trên cùng bên phải của bất kỳ Dashboard nào trên CrowdTangle.
 

Đội ngũ

 Tìm hiểu thêm về Đội ngũ tại đây.

Dashboard:

 

Tại phần này, bạn có thể xem (và truy cập) tất cả Dashboard đã tạo bằng Tài khoản của bạn.  Bạn cũng có thể tạo Dashboard mới tại đây.  
 

Lưu ý - để xóa một Dashboard, hãy liên hệ với support@crowdtangle.com  

Người dùng

Chủ sở hữu tài khoản:

 
Mỗi tài khoản có thể có nhiều Chủ sở hữu tài khoản, tất cả đều sẽ được liệt kê ở đầu phần User  (Người dùng).  Bên cạnh đó, bạn còn có thể quyết định xem ai, nếu có, sẽ nhận được email khi có người yêu cầu tham gia một trong các Dashboard của Tài khoản.
  

Khi sử dụng nút "Invite Owner" (Mời chủ sở hữu), bạn sẽ có thể mời  người dùng CrowdTangle hoàn toàn mới vào tài khoản của mình, đặt họ làm Chủ sở hữu tài khoản sau khi họ xác nhận đăng ký trong email cho người dùng mới mà CrowdTangle gửi cho họ.
 

Tất cả người dùng khác:

 
Bạn có thể quản lý người dùng hiện tại hoặc tạo người dùng mới.  Mọi người dùng bạn tạo tại đây đều có thể tự động có quyền truy cập mọi Dashboard liên kết với Tài khoản sau khi họ xác nhận đăng ký trong email tự động tạo từ CrowdTangle.
  

Trong phần này, bạn có thể thăng cấp người dùng hiện tại thành Chủ sở hữu tài khoản hoặc xóa họ khỏi Tài khoản.
  

Yêu cầu quyền truy cập đang chờ:

 
Người dùng trong Tài khoản của bạn có thể yêu cầu quyền truy cập các Dashboard liên kết với Tài khoản sau khi đăng nhập CrowdTangle.  Bạn có thể quản lý các yêu cầu quyền truy cập đó trong phần này của Cài đặt tài khoản.  
   

Để biết thêm thông tin về cách người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập Dashboard, hãy xem bài viết về Quản lý người dùng của chúng tôi.
  

Miền

Mỗi Tài khoản lại đi kèm một Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp để người dùng tự đăng ký CrowdTangle.  Trong phần Domains (Miền) của mục Account Settings (Cài đặt tài khoản), bạn có thể đưa những miền email cụ thể được chấp nhận vào danh sách hợp lệ để kiểm soát người có thể sử dụng trang đăng ký của bạn.  Hãy lưu ý rằng các Miền được thiết lập trong phần này của Account Settings (Cài đặt tài khoản) đều là miền cấp độ Tài khoản (xem bên dưới). Bạn cũng có thể thiết lập miền cấp độ Đội ngũ.
  

Khi một người dùng mới cố đăng ký CrowdTangle bằng Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp thuộc Tài khoản của bạn, thì 1 trong 3 điều sau sẽ xảy ra:
  

Nếu miền của email người dùng khớp với miền cấp độ Tài khoản:  Người dùng sẽ nhận được một email chứa liên kết xác nhận đăng ký.  Sau khi đã hoàn tất đăng ký, họ sẽ có quyền truy cập tất cả các Dashboard liên kết với Tài khoản này.
  

Nếu miền của email người dùng khớp với miền cấp độ Đội ngũ:  Người dùng sẽ nhận được một email chứa liên kết xác nhận đăng ký.  Sau khi đã hoàn tất đăng ký, họ sẽ được thêm vào Đội ngũ liên kết với miền email và sẽ có quyền truy cập các Dashboard liên kết với Đội ngũ đó.
  

Nếu miền của email người dùng không khớp với bất kỳ miền nào của Tài khoản: Người dùng sẽ nhìn thấy lỗi trên trang:

 

Did this answer your question?