Các kiểu người dùng:

CrowdTangle có 4 kiểu người dùng: Chủ sở hữu tài khoản, Chủ sở hữu đội ngũ, Người dùng Dashboard và Người dùng chỉ đọc.  Biểu đồ dưới đây mô tả quyền hạn của mỗi kiểu người dùng:

 
Lưu ý rằng các quyền được cộng dồn về phía bên phải biểu đồ.  Người dùng Dashboard có thể thực hiện mọi việc mà Người dùng chỉ đọc làm được, Chủ sở hữu đội ngũ có thể thực hiện tất cả những gì thuộc quyền hạn của 2 kiểu Người dùng kia, v.v.
 

CrowdTangle không giới hạn số lượng Chủ sở hữu tài khoản đối với Tài khoản của bạn (cũng như số lượng  Chủ sở hữu đội ngũ đối với Đội ngũ của bạn).  Nếu Tài khoản của bạn hiện không có Chủ sở hữu tài khoản, hãy gửi email tới địa chỉ của Đội ngũ phụ trách tài khoản của CrowdTangle hoặc support@crowdtangle.com.

  

Cấp quyền truy cập CrowdTangle:

Sau khi tổ chức bạn đã có tài khoản CrowdTangle, bạn có thể tạo tài khoản người dùng cho đồng nghiệp với số lượng tùy theo nhu cầu.  CrowdTangle cung cấp một số cách tạo tài khoản:

  • Mời truy cập Dashboard
  • Mật khẩu Dashboard
  • Mời ở cấp độ tài khoản
  • Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp (Miền)

Lưu ý: Việc cấp quyền truy cập CrowdTangle cho những người không thuộc tổ chức bạn sẽ vi phạm Điều khoản dịch vụ của bạn.
   

Mời truy cập Dashboard:

 Chủ sở hữu tài khoản, Chủ sở hữu đội ngũ và Người dùng Dashboard đều có thể mời mọi người truy cập Dashboard.  Nếu người dùng đó đã có tài khoản CrowdTangle, thì Dashboard này sẽ được thêm vào danh sách Dashboard chính của họ.  Nếu vẫn chưa có tài khoản CrowdTangle, họ sẽ có tài khoản nhờ quá trình này.
 

Bạn có thể gửi lời mời truy cập Dashboard từ trong Dashboard đó bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng (ở trên cùng bên phải) rồi chọn "Invite People" (Mời mọi người):

 
Hoặc chọn "User Management" (Quản lý người dùng) rồi chọn "Invite People" (Mời mọi người):

 
Bảng điều khiển Invite People (Mời mọi người) hiện có một số tùy chọn sau:

Thêm địa chỉ email:  Bạn có thể gửi đồng thời nhiều lời mời bằng cách thêm dấu phẩy ngăn cách các địa chỉ email.  Lưu ý rằng CrowdTangle sử dụng tài khoản Facebook của người dùng để xác định danh tính họ.  Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn mời mọi người bằng tài khoản email liên kết với tài khoản Facebook của họ.
 

Kiểu người dùng: Những người được mời có thể trở thành người dùng toàn bộ Dashboard hoặc được cấp quyền truy cập chỉ đọc.  (xem phía trên)
 

Thêm vào đội ngũ: Chỉ có Chủ sở hữu tài khoản và  Chủ sở hữu đội ngũ mới có thể dùng tùy chọn này.   Họ có thể mời thẳng người dùng vào một Đội ngũ để người dùng này có thể truy cập nhiều dashboard cùng một lúc.
 

Sau khi lời mời đã gửi đi, người được mời sẽ nhận một email từ CrowdTangle chứa liên kết xác nhận.  Họ phải nhấp vào liên kết xác nhận đó để hoàn tất quá trình này.  Bạn nên liên lạc với họ để thông báo rằng họ sắp nhận được email như vậy.

 

Mật khẩu Dashboard

Bạn cũng có thể cho phép người dùng tự thêm chính họ vào dashboard của bạn bằng cách gửi cho họ URL của Dashboard kèm thêm mật khẩu người dùng hoặc mật khẩu chỉ đọc.  Bạn có thể xem các mật khẩu này thông qua mục Dashboard Settings (Cài đặt Dashboard):

 
Mỗi Dashboard có 2 mật khẩu: 1 mật khẩu cấp quyền sử dụng toàn bộ Dashboard và 1 mật khẩu cấp quyền chỉ đọc.  Các mật khẩu này được đặt ngẫu nhiên cho từng Dashboard nhưng có thể thay đổi bởi người dùng Dashboard bất kỳ:

Dưới đây là 3 bước để người dùng tự thêm mình vào một Dashboard:
 

  • Người dùng nhập URL của Dashboard vào trình duyệt của họ
  • Sau đó, người dùng cần Đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình
  • Người dùng sẽ cung cấp Mật khẩu người dùng hoặc Mật khẩu chỉ đọc cho Dashboard

Các đối tác thường sử dụng phương pháp này để cho phép nhân viên mới quản lý quyền truy cập Dashboard của riêng mình.

  

Mời ở cấp độ tài khoản

Chủ sở hữu tài khoản có thể mời người dùng vào tất cả các dashboard của Tài khoản cùng một lúc trong phần User (Người dùng) thuộc mục Account Settings (Cài đặt tài khoản):

 
Họ có thể mời người dùng làm Người dùng hoặc Chủ sở hữu:

 Cũng như những lời mời khác, người dùng cũng sẽ nhận được một email từ CrowdTangle chứa liên kết mà họ phải nhấp vào để hoàn tất quá trình.
 

Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp (Miền):

 

Mỗi Tài khoản lại đi kèm một Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp để người dùng tự đăng ký CrowdTangle.  Trong phần Approved Domains (Miền được chấp nhận) của mục Account Settings (Cài đặt tài khoản), bạn có thể đưa những miền email cụ thể vào danh sách hợp lệ để kiểm soát người có thể sử dụng trang đăng ký của bạn.  Hãy lưu ý rằng các Miền được thiết lập trong phần này của Account Settings (Cài đặt tài khoản) đều là miền cấp độ Tài khoản (xem bên dưới).  
  

Khi một người dùng mới cố đăng ký CrowdTangle bằng Trang đăng ký dành cho doanh nghiệp thuộc Tài khoản của bạn, thì 1 trong 3 điều sau sẽ xảy ra:
 

Nếu miền của email người dùng khớp với miền cấp độ Tài khoản:  Người dùng sẽ nhận được một email chứa liên kết xác nhận đăng ký.  Sau khi đã hoàn tất đăng ký, họ sẽ có quyền truy cập tất cả các Dashboard liên kết với Tài khoản này.
 

Nếu miền của email người dùng khớp với miền cấp độ Đội ngũ:  Người dùng sẽ nhận được một email chứa liên kết xác nhận đăng ký.  Sau khi đã hoàn tất đăng ký, họ sẽ được thêm vào Đội ngũ liên kết với miền email và sẽ có quyền truy cập các Dashboard liên kết với Đội ngũ đó.
 

Nếu miền của email người dùng không khớp với bất kỳ miền nào của Tài khoản: Người dùng sẽ nhìn thấy lỗi trên trang:
 

Did this answer your question?