Tab Posts (Bài viết)

Trong tab "Posts" (Bài viết) của Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm, bạn có thể xem các nội dung cụ thể từ những Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit đó.

Bạn có thể dùng bộ lọc ở đầu để ưu tiên những nội dung nhất định tùy theo các yếu tố khác nhau, bao gồm hiệu quả, thời gian đăng, loại bài viết, ngôn ngữ, trạng thái xác minh và số người theo dõi/lượt thích.

  

Hiệu quả:

 • Overperforming (Hiệu quả cao):  Tùy chọn này sẽ ưu tiên các nội dung đạt hiệu quả cao hơn mức trung bình của các bài viết cùng loại, trên cùng Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit, tại cùng thời điểm.  
 • Underperforming (Hiệu quả thấp): Tương tự như overperforming (hiệu quả cao), tùy chọn này sẽ ưu tiên các nội dung đạt hiệu quả thấp hơn mức trung bình của các bài viết cùng loại, trên cùng Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit, tại cùng thời điểm.
 • Total Interactions (Tổng số lượt tương tác):  Tùy chọn này sẽ ưu tiên các nội dung có số lượt tương tác cao nhất, bất kể quy mô Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit chứa nội dung
 • Interaction Rate (Tỷ lệ tương tác): Tỷ lệ tương tác của bài viết thể hiện tỷ trọng phần trăm của số lượt thích Trang, số thành viên Nhóm, số người theo dõi Tài khoản và số người đăng ký chuyên mục Reddit đã tương tác với bài viết đó theo cách nhất định.  Tùy chọn này sẽ ưu tiên những nội dung có tỷ lệ tương tác cao nhất.
 • Most Recent (Gần đây nhất):  Tùy chọn này sẽ hiển thị nội dung được đăng gần đây nhất, bất kể mức độ tương tác hay hiệu quả của nội dung đó ra sao.

 

Thời gian:

Bạn có thể chọn một trong số những thời điểm đã đặt sẵn hoặc tự thiết lập một khung thời gian tùy chỉnh.
 

Loại bài viết:

Loại bài viết sẽ khác nhau tùy theo loại dashboard bạn đang dùng.  

 • Facebook: Ảnh, Liên kết, Trạng thái, Tất cả video, Video trên Facebook, Facebook Live, Video trên YouTube
 • Instagram: Ảnh, Video
 • Twitter: Ảnh, Liên kết, Văn bản, Video, Video trên Twitter
 • Reddit: Ảnh, Liên kết, Trạng thái, Video

 

Khác:

Các tùy chọn trong menu thả xuống "More" (Khác) cũng khác nhau tùy theo loại dashboard bạn đang dùng.

 • Facebook: Tin mới, Nội dung có thương hiệu, Trang đã xác minh, Lượt thích Trang tối thiểu, Bộ lọc ngôn ngữ
 • Instagram: Tài khoản đã xác minh, Số người theo dõi tối thiểu, Bộ lọc ngôn ngữ
 • Twitter: Số người đăng ký tổi thiểu, Bộ lọc ngôn ngữ
 • Reddit: Số người đăng ký tổi thiểu, Bộ lọc ngôn ngữ

Lưu ý: Bộ lọc ngôn ngữ sẽ cố gắng phát hiện ngôn ngữ trong bài viết và chỉ hiển thị các bài viết khớp với ngôn ngữ đã chọn.
  

Tùy chọn khác:

 • Làm mới: Tùy chọn này sẽ làm mới dòng bài viết
 • Lưu:  Tùy chọn này sẽ lưu các cài đặt bộ lọc của bạn cho Danh sách đó để bạn không phải đặt lại mỗi lần
 • Xuất: CrowdTangle sẽ gửi qua email cho bạn file .csv chứa dữ liệu về tất cả các bài viết trong dòng bài viết của Danh sách đó

 

Tùy chọn dành cho bài viết:

Ở phía trên dùng bên phải của mỗi Bài viết trong tab Posts (Bài viết), bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn khác tùy theo nền tảng liên kết với dashboard.  Tweet và chuyên mục Reddit có thể cung cấp mã nhúng của Tweet để bạn nhúng vào email hoặc trang web.  Với Instagram, bạn sẽ có thể nhìn thấy Bài viết gốc trên nền tảng này.

Facebook cung cấp một số tùy chọn khác:

 • Go to Post (Đi tới Bài viết): Tùy chọn này sẽ đưa bạn tới Bài viết gốc trên Facebook
 • Visit In Intelligence (Xem trong Intelligence): Tùy chọn này sẽ trực tiếp tải Trang vào một đồ thị Intelligence cho bạn
 • Page Settings (Cài đặt Trang): Với tùy chọn này, bạn sẽ có thể xem Danh sách chứa Trang này, ưu tiên Trang đó hơn (khiến các bài viết trên Trang này có nhiều khả năng xuất hiện trong dòng bài viết của bạn) hoặc xóa Trang khỏi tất cả các Danh sách của bạn cùng lúc
 • Download CSV (Tải file CSV xuống): Tùy chọn này sẽ tải xuống một file chứa dữ liệu về bài viết cụ thể đó
 • Save Post (Lưu bài viết):  Tùy chọn này sẽ thêm Bài viết vào phần "Saved Posts" (Bài viết đã lưu) trên thanh điều hướng bên trái
 • Embed Code (Mã nhúng):  Tùy chọn này sẽ cung cấp mã nhúng của Bài viết để bạn nhúng vào email hoặc trang web
 • Send to Team (Gửi cho đội ngũ): Với tùy chọn này, bạn sẽ có thể gửi Bài viết qua email cho bất kỳ địa chỉ email nào mà bạn chọn
 • Similar Posts (Bài viết tương tự): Tùy chọn này sẽ cố gắng tìm những Bài viết có nội dung tương tự nhau
 • Update Post (Cập nhật bài viết): Tùy chọn này sẽ đồng bộ Bài viết với nền tảng để hiển thị mọi thay đổi đã thực hiện
 • Debug Post (Gỡ lỗi bài viết): Với tùy chọn này, bạn có thể xem mã nguồn của chính Bài viết


Bạn có câu hỏi? Bạn muốn phản hồi? Hãy gửi email tới support@crowdtangle.com

Đào tạo: Hãy đăng ký khóa học Blueprint của chúng tôi!

Did this answer your question?